Werfplaats - Slimme & Persoonlijke Talent Sourcing

Algemene voorwaarden Recruitment dienstverlening: Structurele Sourcing

Hieronder vind je de voorwaarden van de zakelijke dienstverlening Werfplaats. Liever samen doorspreken? Laat je contactgegevens achter of neem direct contact met ons op.

Algemene voorwaarden voor Recruitment Dienstverlening: Structurele sourcing

 1. Definities: a. “Wij”, “ons”, “onze” verwijst naar de Recruitment Dienstverlener. b. “Klant” verwijst naar de partij die gebruikmaakt van onze diensten. c. “Kandidaat” verwijst naar de persoon die door ons wordt voorgesteld aan de Klant voor een mogelijke arbeidsrelatie.
 2. Onze dienstverlening omvat doorlopende ondersteuning op het gebied van structurele recruitment.
 3. Bij het aangaan van onze dienstverlening wordt een overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 4. De overeenkomst kan tussentijds worden opgezegd met wederzijds goedvinden van beide partijen.
 5. De overeenkomst kan eenzijdig worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 6. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 7. Wij behouden ons het recht voor om de dienstverlening zonder opgaaf van redenen op te schorten of te beëindigen, indien wij van mening zijn dat de Klant in strijd handelt met onze algemene voorwaarden.
 8. Bij beëindiging van de dienstverlening blijven alle betalingsverplichtingen van de Klant jegens ons van kracht.
 9. Deze voorwaarden met betrekking tot de looptijd van de dienstverlening en de opzegtermijn zijn onlosmakelijk verbonden met onze algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en de Klant.
 10. Wij zijn gerechtigd om onze diensten te beëindigen als de Klant onze voorwaarden schendt of als er sprake is van ongepast gedrag jegens ons of onze medewerkers.
 11. Wij streven ernaar om geschikte kandidaten te leveren aan de Klant, maar kunnen geen garanties bieden dat een kandidaat zal voldoen aan de verwachtingen van de Klant.
 12. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de selectie van een kandidaat door de Klant.
 13. De Klant is verantwoordelijk voor het naleven van de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot arbeidsrecht en privacy.
 14. Wij streven ernaar zoveel mogelijk kandidaatgegevens te delen met de Klant, om de werving en selectie activiteiten te ondersteunen. Echter, wij zullen deze gegevens alleen delen met toestemming van de kandidaat en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 15. De Klant zal ons tijdig en volledig informeren over de voortgang van het wervingsproces en eventuele beslissingen die hieruit voortvloeien.
 16. De Klant zal ons niet beperken in ons vermogen om kandidaten te selecteren of te benaderen voor werving.
 17. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal de Klant ons een redelijke vergoeding betalen voor onze diensten.
 18. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en de Klant en vervangen alle voorgaande afspraken en overeenkomsten.
 19. Wij factureren onze diensten op basis van een overeengekomen tarief of op basis van nacalculatie.
 20. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden betaald, tenzij anders overeengekomen.
 21. Bij niet-tijdige betaling behouden wij ons het recht voor om wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen.
 22. Indien de Klant bezwaren heeft tegen een factuur, dient hij deze binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Na deze termijn wordt de factuur als geaccepteerd beschouwd.
 23. De Klant heeft geen recht op verrekening van enige betalingsverplichting met enige vordering die hij op ons heeft.
 24. Wij behouden ons het recht voor om onze dienstverlening op te schorten als de Klant niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet.
 25. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 26. Wij behouden ons het recht voor om onze tarieven te wijzigen. De Klant wordt hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
 27. Betalingen dienen te worden verricht in de valuta zoals vermeld op de factuur.
 28. Deze voorwaarden van facturatie en betaling zijn onlosmakelijk verbonden met onze algemene voorwaarden en zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en de Klant.

  logo_alternative_transparent_background